EHP/Norské fondy

Kulturní Mosty 2013

Norsko / Eidskog / Oslo / Bergen

Termín konání: 31. 5. 2013 – 9. 6. 2013

Bilaterální česko – norský meeting řešitelského týmu o. s. Kulturní mosty a sedmi partnerů norských měst Eidskog, Oslo a Bergen byl devítidenní sérií pracovních a organizačních jednání, panelových diskuzí, přednášek a společných iniciativ.  Realizační tým se zúčastnil norského festivalu JUNIKVELD konaného 2. června 2013 na Borli oppistun v Eidskog.  Účast na festivalu, stejně jako účast na jeho přípravě měla za cíl předávat zkušenost a nejlepší praxi v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit. Uspořádaná jednání a pracovní schůzky byly zaměřeny na sběr materiálů a zdrojů pro analýzu a prezentování těchto  dat v ČR. Posílení stávajících partnerství a navázání nových proběhlo s ohledem na předem definovaný projekt v oblasti podpory EHP/Norska programů CZ 06 a CZ 07.

Iniciativa bilaterálního meetingu navázala na stávající spolupráci se společností Hans Børli selskapet v Eidskog a jejím cílem byla prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce, představení a přiblížení činnosti v kulturní oblasti, ale také činnosti o.s. Kulturní mosty v České republice při šíření norské kultury. Důležitým výstupem meetingu bylo zajištění podkladů a zdrojových informací pro programové aktivity spolupráce v dalších letech.

Výstupy bilaterálního meetingu Kulturní mosty 2013 / Cultural bridges 2013:

- Prezentace činnosti o. s. Kulturní mosty v oblasti šíření norské kultury v ČR – Prohloubení poznatků o norské kultuře především v oblastech hudby, filmu a literatury – Výměna zkušeností a příklady nejlepší praxe řízení, činnosti a šíření kultury  v NNO obou zemí – Seznámení s norskými kulturními promotéry a organizátory v kulturní oblasti, navázání spolupráce s cílem dovést na českou scénu kvalitní norské umělce – Jednání o autorských právech v umělecké oblasti – Projednání podoby další spolupráce a partnerství

Výstupy jsou zaměřeny na další rozvoj spolupráce a její formování do konkrétní podoby. Aktivity v rámci projektu Kulturní mosty 2013/ Cultural bridges 2013 a plánovaná spolupráce podstatně rozšířila stávající platformu a významně posílila vzájemné kulturní, institucionální a akademické vztahy v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Junikveld 2013

11 Photos

Bergen

15 Photos

Eidskog

5 Photos

Norla

5 Photos

K. Kalleklev

2 Photos

Aschehough

2 Photos

Partneři meetingu - Cultural Bridges 2013

CZ občanské sdružení: Kulturní mosty o.s.
NO spolek: Hans Børli selskapet
NO vydavatelský dům:  H. Aschehough & Co, NORLA
NO střední škola s uměleckým zaměřením : Langhaugen videregående skole Bergen,  Eidskog Kulturskole
NO kulturní management: Kjell Kalleklev management Bergen

Zpráva z bilaterálního meetingu Kulturní Mosty 2013

 Foto dokumentace KM 2013

Festival Junikveld na Børli v norském tisku

logo

EHP a Norské fondy

V rámci aktuálního období bude Česká republika příjemcem podpory od dárcovských států. Tato podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí, děti a mladiství. Důležitými oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňování  a ochrana kulturního dědictví.Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě.

Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Na implementaci vybraných programů se podílí partnerské instituce z donorských zemí. Novinkou jsou tzv. předem definované projekty realizované prostřednictvím státních institucí. Pro neziskové organizace budou v rámci několika programů otevřená tzv. malá grantová schémata. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od 1. pololetí 2013.

Program CZ01 – Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni

Bilaterální fond na národní úrovni je zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Projekty bude možné předkládat i v rámci otevřených výzev.

EHP a Norské fondy v ČR - brožura